Det externa perspektivet

Det finns åtskilliga situationer när ekonomiskt självförtroende är ett måste. Här är några exempel:

Säljare måste alltid känna sig trygga med att diskutera det ekonomiska värdet av de lösningar eller produkter de säljer. När säljare förmår lyfta diskussionen från de enskilda produkterna och istället fokuserar på det värdet de bidrar med, ökar intresset för produkten. Att utöka samtalet till att omfatta den ekonomiska effekten är därför en nyckel för att snabbare nå avslut.

Inköpare måste säkerställa att pris och förutsättningar stämmer överens med behovet. De måste också förvissa sig om att leverantören klarar av att fullfölja sitt åtagande eftersom ett avbrott i leveranskedjan kan skada produktionen för lång tid framöver. Att förstå leverantörens affär och ekonomiska situation är nödvändigt för att kunna identifiera risker och utmaningar.

Ekonomiska rådgivare inom bank och redovisning söker ständigt efter nya sätt att komma närmare sina kunder. För en bankman betyder det att rollen som rådgivare blir central. Att tydligt kunna visa och kommunicera ett mervärde gör att man slipper diskutera priser och rabatter.

 

LÄS OM
Det interna perspektivet